Ban Điều Hành

Ban Điều Hành

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Sinh năm 1965 - Kỹ sư xây dựng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Bà Nguyễn Thị Thúy Phuợng

Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Hành chánh

Bà Nguyễn Thị Thúy Phuợng – Sinh năm 1965 - Cử nhân lưu trữ, Quản trị văn phòng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổ chức Hành chánh Công ty. Trước khi đảm nhiệm chức vụ này Bà đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Kế hoạch kinh doanh, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Công ty.

Ông Nguyễn Thành Danh

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Ông Nguyễn Thành Danh - Sinh năm 1972 - Kiến trúc sư - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Truởng phòng Kỹ thuật, Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật Công ty.

Bà Lê Thị Lan

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Lan - Sinh năm 1974 - Cử nhân Ngoại thương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, trước khi đảm nhiệm chức vụ này Bà đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Phó Văn phòng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.