Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Kinh doanh & Phát triển Nhà Quận Tân Bình trước đây là Đội kiến trúc 304 được thành lập sau những ngày mới giải phóng 30/04/1975. Đến năm 1979, do yêu cầu phục vụ sửa chữa, xây dựng các cơ quan nhà nước và do Nhà nước quản lý, Đội đổi tên thành Đội xây dựng Sửa chữa nhà Quận Tân Bình. Tháng 05/1982, Quận quyết định thành lập Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa nhà Tân Bình để ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Sau đó, do nhu cầu phục vụ nhà ở trong nhân dân, tháng 03/1989 UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định chuyển Xí nghiệp thành Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Quận Tân Bình. Đến tháng 12/1990 với nhiệm vụ và chức năng ngày càng mở rộng, công ty được đổi tên thành Công ty Kinh doanh và Phát triển Nhà Quận Tân Bình cho phù hợp với nhu cầu Xã hội đổi mới trong cơ chế thị trường. Và đầu năm 1993 Công ty được thành lập theo quyết định số 30/QĐ-UB ngày 19/01/1993 của UBND TP. HCM “V/v thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinh doanh & Phát triển Nhà Quận Tân Bình” thuộc UBND Quận Tân Bình. Cho đến đầu năm 1998 Công ty được chuyển giao từ Quận Tân Bình về Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Trực thuộc UBND TP. HCM).

Đầu năm 2004 chuyển đổi cơ cấu hoạt động theo mô hình mới Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Kinh doanh &Phát triển nhà Tân Bình thành Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình; chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quyết định 5757/QĐ.UB ngày 31/12/2003 của UBND TP. HCM) và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/2004 theo Luật Doanh nghiệp.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages