Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát

Ông Lê Quốc Sử

Truởng ban kiểm soát

Ông Lê Quốc Sử - Sinh năm 1961 - Cử nhân Kế toán công nghiệp - Hiện Ông đang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Ông Bùi Nguyên Bảo

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Bùi Nguyên Bảo - Sinh năm 1977 - Kỹ sư Xây dựng dân dung và công nghiệp - Hiện Ông đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Kỹ Thuật trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Bà Nguyễn Thị Huệ

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Huệ - Sinh năm 1985 - Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán) - Hiện Bà đang giữ chức vụ Chuyên viên Kế toán Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV.