Lưu trữ:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐTN năm 2019 Thông báo ứng cử – đề cử thành viên Hội đồng quản trị – Thành viên Ban kiểm soát NK IV (2019-2024) Chương trình họp ĐHĐCĐTN năm 2019 Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2019 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh…

Xem thêm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018 Báo cáo tài chính 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát Tờ trình của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 Tờ…

Xem thêm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Quy chế làm việc tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017 Báo cáo tài chính 2017 Báo cáo của Ban kiểm…

Xem thêm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm…

Xem thêm
1 2

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages